Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

22/11/2021

7:30 - 15:00

KP Xuân An 1, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

22/11/2021

8:00 - 11:00

Thôn Nha Mé 1, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

22/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; Thôn 3 xã Phước Thể; Khu Cây Khế, xã Phú Lạc; Khu vực Nước suối Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

23/11/2021

7:30 - 13:00

Một phần KP Lương Bình, TT Lương Sơn, huyện Bắc Bình

23/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

23/11/2021

8:00 - 12:30

Xã Bình An, huyện Bắc Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

21/11/2021

8:00 - 14:00

Đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi

21/11/2021

8:00 - 16:00

Thôn 1, thôn 3 xã Sơn Mỹ; Thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

23/11/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ khu vực xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/11/2021

7:00 - 16:30

Thôn Ninh Thuận, một phần thôn Bình An, một phần thôn Bình Lâm, một phần thôn 6, thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

21/11/2021

7:30 - 16:00

Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc