Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

24/8/2022

8:00 - 12:00

Thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

25/8/2022

8:00 - 17:00

KP Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa; Xóm 1 xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

24/8/2022

5:30 - 7:00

Một phần thôn 4, 6 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

23/8/2022

6:00 - 8:00

Thôn La Dày, Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

24/8/2022

5:00 - 9:00

Một phần thôn Xuân Điền, một phần thôn Đại Lộc; thôn Đại Thiện 1, Đại Thiện 2, Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

24/8/2022

6:00 - 8:00

Thôn 3, 4 xã La Dạ; thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc