Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

27/2/2023

8:00 - 12:00

Thôn Cây Khế, Ba Họng, xã Phú Lạc; một phần KV Đại Hòa, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong