Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

6/11/2022

7:30 - 16:30

Thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

7/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

8/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

7/11/2022

8:00 - 11:00

KP Minh Tân 1, 2, thị trấn Phan Rí Cửa

7/11/2022

8:00 - 12:00

Thôn La Bá, xã Phong Phú; xã Phan Dũng

7/11/2022

8:00 - 12:00

Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

7/11/2022

14:00 - 17:00

KP Minh Tân 1, 2, thị trấn Phan Rí Cửa

8/11/2022

8:00 - 12:00

Nhánh khách hàng Nguyễn Văn Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

7/11/2022

8:00 - 12:00

Thị trấn Tân Minh; xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

8/11/2022

8:00 - 11:30

Thôn Ba Đăng, Hiệp Hòa, xã Tân Hải, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

7/11/2022

8:00 - 9:00

Khu Gò Mây, thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

8/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

7/11/2022

6:00 - 7:00

Thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

7/11/2022

8:00 - 13:00

Một phần thôn Phú Hòa, thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc

8/11/2022

8:00 - 13:00

Một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

8/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính; Một phần thôn KuKe, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

8/11/2022

14:00 - 16:00

Một phần KP Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc