Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

27/12/2022

7:00 - 12:00

Xã Tân Thuận; Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

26/12/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái

26/12/2022

8:00 - 17:00

Thôn 2, thôn La Bá, Xã Phan Dũng

27/12/2022

7:00 - 16:30

Một phần TT Phan Rí Cửa; khu vực Thanh Tân, xã Chí Công

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP Phú Trường, TT Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

27/12/2022

5:00 - 7:00

Thôn 1, 2, Kuke xã Thuận Minh; Thôn 1, 2 xã Hồng Sơn; Một phần thôn 1 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

27/12/2022

7:00 - 13:00

Một phần thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí; Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc