Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

26/4/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

24/4/2022

8:00 - 12:00

Thôn 7, xã Hàm Đức; Một phần thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc