Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

23/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

25/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

26/9/2021

8:00 - 15:00

Thôn 1 xã Hồng Sơn. Thôn 1 xã Thuận Minh. Thôn 2 xã Hàm Liêm. Thôn Thắng Lợi, Thắng Thuận, xã Hàm Thắng. Tổ 2 thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí. KP Phú Trường, thị trấn Phú Long. Km 06 QL 28, thôn Bình An, xã Hàm Chính. Xóm 3 thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp. 311 đường 8/4 KP 1 TT Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

27/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 3E), Hàm Thuận Bắc

27/9/2021

8:00 - 11:00

Thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 3, xã Hàm Đức. Một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc

28/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm Đại Thiện 1), Hàm Thuận Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

28/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

27/9/2021

7:30 - 16:30

Thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

28/9/2021

7:30 - 9:30

Thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

28/9/2021

10:00 - 11:30

Xã Đức Bình, huyện Tánh Linh

28/9/2021

13:00 - 15:00

Xã La Ngâu, huyện Tánh Linh

28/9/2021

13:00 - 16:30

Xã Đức Bình, huyện Tánh Linh

28/9/2021

15:00 - 16:30

Xã La Ngâu, huyện Tánh Linh