Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

27/11/2022

7:00 - 17:00

Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

27/11/2022

8:00 - 16:00

Trục đường từ km23 đi Thuận Quý đoạn từ trường tiểu học Hàm Minh 1 đến chợ Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

28/11/2022

8:00 - 10:30

Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng

28/11/2022

10:40 - 11:30

Một phần thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

28/11/2022

4:00 - 5:00

Xã Nam Chính; TT Đức Tài; xã Đức Hạnh; Đức Tín; Tân Hà; Trà Tân; Đông Hà, huyện Đức Linh

28/11/2022

4:00 - 5:00

TT Võ Xu; xã Sùng Nhơn; Đa Kai; Mê Pu; Vũ Hòa, huyện Đức Linh. Xã Đức Phú; Nghị Đức; Bắc Ruộng; Măng Tố; Huy Khiêm; Gia An; Gia Huynh; Suối Kiết; TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

28/11/2022

15:30 - 19:00

Xã Đức Phú; Nghị Đức; Bắc Ruộng; Măng Tố; Huy Khiêm, huyện Tánh Linh (thuộc tuyến 471 và 474.A Đức Linh)

28/11/2022

15:30 - 19:00

Một phần thôn 7 xã Nam Chính; KP 7, 8, 10 TT Đức Tài; một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh; thôn 1, 3, 4 xã Tân Hà; thôn 4, 5, 1A, 1B xã Trà Tân; một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B, toàn bộ Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh (thuộc tuyến 474 Đức Linh)

28/11/2022

15:30 - 19:00

Xã Đức Bình; La Ngâu; Đồng Kho; Huy Khiêm, huyện Tánh Linh (thuộc nhánh 474.A Đức Linh)

28/11/2022

19:00 - 21:30

Xã Gia An; một phần KP Lạc Hưng 1, 2; toàn bộ KP Trà Cụ, Lạc Tín, Lạc Hóa 1, 2, Tân Thành, Lạc Hà, Lạc Tân, KP Chăm, TT Lạc Tánh; xã Gia Huynh; Suối Kiết, huyện Tánh Linh (thuộc tuyến 472 Đức Linh)

28/11/2022

19:00 - 21:30

Một phần thôn 7, 8, 9 xã Nam Chính; KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 TT Đức Tài; xã Đức Tín; một phần thôn 1, 2, 4 xã Đức Hạnh; thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà; thôn 1A, 1B xã Trà Tân; một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh (thuộc tuyến 473 Đức Linh)

29/11/2022

15:30 - 17:30

Xã Đức Phú; Nghị Đức; Bắc Ruộng; Măng Tố; Huy Khiêm, huyện Tánh Linh (thuộc tuyến 471 Đức Linh)

29/11/2022

15:30 - 17:30

Xã Đức Bình; La Ngâu; Đồng Kho; Huy Khiêm, huyện Tánh Linh (thuộc tuyến 471 và 474.A Đức Linh)

29/11/2022

15:30 - 17:30

Một phần thôn 7 xã Nam Chính; KP 7, 8, 10 TT Đức Tài; một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh; thôn 1, 3, 4 xã Tân Hà; thôn 4, 5, 1A, 1B xã Trà Tân; một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B, toàn bộ Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh (thuộc tuyến 474 Đức Linh)

29/11/2022

17:30 - 19:30

TT Võ Xu; TT Đức Tài; xã Sùng Nhơn; Đa Kai; Mê Pu; Vũ Hòa; Nam Chính; Đức Hạnh; Đức Tín; Tân Hà; Trà Tân; Đông Hà, huyện Đức Linh. Xã Đức Phú; Nghị Đức; Bắc Ruộng; Măng Tố; Huy Khiêm; Đức Bình; Đồng Kho; La Ngâu; Gia An; Gia Huynh; Suối Kiết; TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

28/11/2022

9:00 - 15:00

Thôn Bình An 2, xã Tân Bình, TX La Gi

29/11/2022

9:00 - 15:00

Thôn Cam Bình, xã Tân Phước; Thôn Phước Thuận, xã Tân Hải, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/11/2022

5:00 - 7:00

Một phần các thôn Phú Nhang, Phú Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

29/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn 7 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc