Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

28/11/2021

8:00 - 16:00

Khu vực xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

28/11/2021

11:00 - 14:00

Khu vực xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

29/11/2021

10:00 - 14:00

Khu vực xã Hàm Thanh, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

29/11/2021

8:00 - 13:00

Xã Phú Lạc; Phong Phú; Phan Dũng, huyện Tuy Phong

29/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần KP Lương Tây, TT Lương Sơn

30/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần KP Lương Tây, TT Lương Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

30/11/2021

8:00 - 11:30

Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

29/11/2021

8:00 - 15:30

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/11/2021

6:45 - 7:00

Xã Hàm Thắng, Thị trấn Phú Long. Một phần xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

28/11/2021

7:30 - 13:30

Thôn 7, một phần thôn 2 xã Hàm Đức. Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

28/11/2021

7:30 - 16:30

Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp, một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

28/11/2021

13:30 - 16:30

Thôn 7 xã Hàm Đức. Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

28/11/2021

16:30 - 16:45

Xã Hàm Thắng, Thị trấn Phú Long. Một phần xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc