Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

25/8/2021

8:00 - 14:00

Xã Tân Lập, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

30/8/2021

8:00 - 15:00

Thôn Đa Tro, La Dày, Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc