Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

3/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc