Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

31/12/2021

8:00 - 15:00

Xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

29/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy

30/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần KP Xuân An 2, TT Chợ Lầu

30/12/2021

8:30 - 11:30

Một phần thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

29/12/2021

8:00 - 16:00

Toàn bộ xã Tân Tiến, thị xã La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

30/12/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn Lâm Giang (khách hàng trạm Giang Mâu) xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc