Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

3/8/2022

8:00 - 10:30

Xóm 1 xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

3/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Hoà Minh; khu vực Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

3/8/2022

8:00 - 12:00

Trạm KDC Ngã Hai, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

3/8/2022

8:00 - 10:30

Một phần thôn 1 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

3/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 3, 6 xã Gia An, huyện Tánh Linh

3/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

3/8/2022

10:45 - 12:30

Một phần thôn 1 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

4/8/2022

8:00 - 10:30

Trạm CSGD Huy Khiêm

4/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

4/8/2022

11:15 - 13:00

Một phần thôn 3 xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

2/8/2022

8:00 - 11:30

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, TX La Gi

2/8/2022

13:30 - 16:00

Thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, TX La Gi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

3/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Thịnh (khách hàng trạm HTX 6 Hàm Thắng) thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

3/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Phú Điền (khách hàng trạm Hàm Hiệp 3) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc