Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

29/9/2021

7:30 - 10:30

TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

29/9/2021

10:45 - 12:15

TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

29/9/2021

13:00 - 14:30

TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

29/9/2021

15:00 - 17:00

TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

30/9/2021

7:30 - 9:30

Xã Gia An, huyện Tánh Linh

30/9/2021

10:00 - 12:00

Xã Gia An, huyện Tánh Linh

30/9/2021

13:30 - 16:30

Xã Gia An, huyện Tánh Linh

1/10/2021

7:30 - 16:30

Xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh

2/10/2021

7:30 - 9:00

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

2/10/2021

9:30 - 11:30

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

2/10/2021

13:00 - 14:30

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

2/10/2021

15:00 - 16:30

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

3/10/2021

7:30 - 10:00

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

3/10/2021

10:30 - 11:30

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

3/10/2021

13:00 - 16:30

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

4/10/2021

7:30 - 16:30

Xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

4/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

29/9/2021

7:30 - 13:00

Một phần thôn 1, một phần thôn 3, xã Hàm Liêm (khách hàng trạm Hàm Liêm 3), huyện Hàm Thuận Bắc

29/9/2021

8:30 - 14:00

Thôn 2, thôn 3 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

29/9/2021

8:30 - 14:00

Thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc

29/9/2021

8:30 - 14:00

Khu thương mại Bến Lội - Lại An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

4/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

4/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần thôn 5 (khách hàng thuộc trạm Hàm Đức 5E, trạm Hàm Đức 5F, trạm Hàm Đức 5C) xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc