Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

30/8/2022

7:00 - 8:30

KV hồ Tân Lập thuộc một phần thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

30/8/2022

7:00 - 11:30

KV rừng Sến thuộc một phần xã Thuận Quí, huyện Hàm Thuận Nam

30/8/2022

7:00 - 13:30

KV xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

30/8/2022

14:00 - 15:00

KV xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

31/8/2022

8:00 - 10:30

Thôn 5 xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

30/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Phú Trường, Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc