Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

8/6/2022

8:00 - 11:30

Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

9/6/2022

8:00 - 11:30

Đường Thống Nhất, phường Tân Thiện, TX La Gi

9/6/2022

13:30 - 16:00

Đường Thống Nhất, phường Tân An, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

7/6/2022

8:00 - 9:30

Xóm Bà Cạy thuộc xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

8/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Thắng Hòa, một phần thôn Ung Chiếm (khách hàng trạm Hàm Thắng 4A, Hàm Thắng 4C) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

8/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần thôn Thuận Điền, một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

9/6/2022

7:30 - 15:30

Một phần thôn Đại Thiện (khách hàng trạm Hàm Hiệp 1B) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

9/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Phú Cường, một phần khu phố Phú Trường (khách hàng trạm Phú Long 2H, Nhơn Hòa 3) TT Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc