Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

7/10/2021

7:30 - 16:00

Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

12/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

9/10/2021

7:30 - 16:30

Thôn 4, 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh

10/10/2021

7:30 - 8:40

KP 1, 2 TT Đức Tài; một phần thôn 6, 7 xã Đức Tín, huyện Đức Linh

10/10/2021

7:30 - 9:00

Một phần KP 1, 2 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

10/10/2021

9:30 - 10:00

Một phần thôn 2, 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

10/10/2021

9:30 - 10:30

Một phần thôn 2, 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

10/10/2021

11:00 - 12:00

Thôn 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh

10/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh

11/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần thôn Nam Hà, thôn 2A, 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh

12/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần KP Lạc Hà, Lạc Tân, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh; xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

6/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

8/10/2021

8:00 - 15:30

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

11/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

12/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

6/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần thôn Kim Ngọc (khách hàng thuộc trạm Kim Ngọc 3) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

9/10/2021

7:30 - 16:00

Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

11/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Bình (khách hàng thuộc trạm Hồng Liêm 3C) xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

12/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần thôn Liêm Thuận (khách hàng thuộc trạm Hồng Liêm 4) xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

12/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần thôn Kim Ngọc, một phần thôn Thắng Hòa (khách hàng thuộc trạm Kim Ngọc 4) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc