Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

11/5/2022

8:00 - 10:30

Một phần xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2022

11:00 - 13:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

11/5/2022

14:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

12/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

11/5/2022

8:00 - 11:00

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng; thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

12/5/2022

8:00 - 11:00

Thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

10/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Đông Giang; xã La Dạ; Một phần thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

11/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Nà Bồi (khách hàng trạm Ma Lâm 2D) thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Phú Nhang (khách hàng trạm Suối Dầu 2D (5)), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

12/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2, một phần thôn 4 (khách hàng trạm Lê Bá Lâm), xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc