Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

13/7/2022

8:00 - 10:00

KDC Cây Dừa, xã Tân Thuận, huyện hàm Thuận Nam

13/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

13/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Thuận; Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

13/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

13/7/2022

10:30 - 12:30

Một phần xã Tân Thành, huyện hàm Thuận Nam

13/7/2022

13:30 - 15:30

Tổ điện Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

13/7/2022

15:30 - 17:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

14/7/2022

8:00 - 12:00

Thôn Vĩnh Sơn, khu vực Nông trường Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

13/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 7 xã Gia An, huyện Tánh Linh

14/7/2022

8:00 - 11:00

một phần thôn 3 xã Gia An huyện Tánh Linh

14/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần thôn 2, thôn 5 xã Đồng Kho; Xã La Ngâu, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

12/7/2022

8:00 - 12:00

Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thiện; Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến; thôn Ba Đăng, xã Tân Hải, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần KP Lâm Giáo, Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm; Một phần thôn 3, xã Hàm Đức; Một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc