Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

16/10/2023

13:30 - 17:30

TBA Hòa Cường 4; Tiểu La 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

15/10/2023

7:00 - 17:00

Nhánh rẽ Hải quân Đa Mặn; Đơn vị 2001 (K714)

16/10/2023

8:00 - 11:00

TBA Tân Trà 3 T7