Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

1/9/2021

8:00 - 11:30

Trạm TĐC Thuận Phước T3

1/9/2021

8:00 - 11:30

Trạm Như Nguyệt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

31/8/2021

14:00 - 17:00

Trạm Thạch Bồ

1/9/2021

7:00 - 11:00

Trạm Dương Sơn 5

1/9/2021

7:00 - 11:00

Trạm Ga Lệ Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

31/8/2021

6:30 - 7:30

Trạm La Châu 2

31/8/2021

10:30 - 11:30

Trạm La Châu 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

30/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm Tân Lập 9

30/8/2021

11:00 - 12:00

Trạm Tân Lập 9