Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Rlấp

13/9/2023

8:00 - 12:00

Trạm T1882 Cty TNHH Ngọc Hưng Đăk Nông; T294 Cty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân; Nhà máy thủy điện Đăk Sin 1 (Cty VRG); T461 (Phạm Hoàng Minh); V616 Trung tâm thương mại TT Kiến Đức; T901 DA NLMT DNTN Toàn Hằng

13/9/2023

8:00 - 15:00

Trạm T39 san tải cho T504 Đăkr'moan; Bon Đăk Moan T504

14/9/2023

8:00 - 12:00

T574 thôn 13 xã Đăk Wer; T575 thôn 13 xã Đăk Wer; T959 san tải cho T30 Đăk Wer; Cty TNHH XD Phương Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cư Jút

12/9/2023

7:00 - 17:00

T99 thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil (552 ĐD481)

14/9/2023

8:00 - 14:00

T17 DD371 khu công sở mới (63a/7 DD371)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Mil

12/9/2023

8:00 - 10:00

T256 ĐD 478 Đắk Mil

 

Ngày

Giờ

Điện lực Krông Nô

13/9/2023

6:30 - 17:00

T106 thôn Đăk Hoa xã Tân Thành (56/143 - ĐD479.KRN); T183 buôn Bróih TT Đăk Mâm (56/109 - ĐD479.KRN); T201 thôn Đăk Hoa xã Tân Thành (56/126 - ĐD479.KRN); T247 thôn Đăk Hà TT Đăk Mâm (56/104/16 ĐD479.KRN); T297 Cty Quốc Bảo (56/106/15 - ĐD479.KRN); T298 Cty Hoa Linh Lam (56/106/19 - ĐD479.KRN)

14/9/2023

6:00 - 17:00

T117 thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (1146/58/3 - ĐD475.KRN); T118 thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/79/8 - ĐD475.KRN); T29 thôn Đăk Thành xã Đăk Sôr (147 - ĐD475.KRN); T30 thôn Đăk Cao xã Đăk Sôr (1146/37 - ĐD475.KRN); T31 thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/72 - ĐD475.KRN); T127 thôn Đăk Trung xã Đăk Sôr (146/14 - ĐD475.KRN); T129 thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/73/4 - ĐD475.KRN); T189 thôn Đức Lập xã Đăk Sôr (146/95 - ĐD475.KRN); T244 thôn Nam Cao xã Đắk Sôr (146/46 - ĐD475.KRN); T245 thôn Đức Lập xã Đắk Sôr (146/84 - ĐD475.KRN); T246 thôn Quảng Hà xã Đắk Sôr (146/73/9 - ĐD475.KRN); T51 Cty Liên Thành (thác Dray sap) (146/104 - ĐD475.KRN); T290 Cty CP ĐT TM DV XK Mộc Trà (146/81/8 - ĐD475.KRN); T291 Cty TNHH nông sản miền nam Pearl (146/81/11 - ĐD475.KRN); T292 Cty CP Hoa Linh Lan (146/81/13 - ĐD475.KRN)

14/9/2023

8:00 - 13:00

T134 thôn Nam Hiệp xã Nam Đà (96/5/4 - ĐD475.KRN); Tự dùng dự phòng thủy điện Buôn TuarSa

14/9/2023

9:00 - 14:00

T168 - T169 Cty xi măng Đức Thành (576/1 - ĐD471.KRN)

14/9/2023

10:00 - 14:00

T104 Cty khai thác CTTL Đăk Lăk - trạm bơm xã Ea Rbin (277/28/3 - ĐD471.KRN)

14/9/2023

11:00 - 15:00

T150 Trạm nước sạch UBND xã Đức Xuyên (280/3 - ĐD471.KRN)