Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

3/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

3/1/2023

13:00 - 16:30

Ấp 2 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

1/1/2023

7:00 - 7:30

Một phần Cty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú

2/1/2023

16:30 - 17:00

Một phần Cty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

3/1/2023

6:00 - 6:10

Từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

3/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

2/1/2023

6:00 - 6:30

Một phần KP 6 phường Long Bình. Một phần KCN Agtex Long Bình. Một phần KCN Quốc Phòng

2/1/2023

6:30 - 7:00

Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình; Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần đường 2A, 13A KCN BH2

2/1/2023

7:00 - 7:30

Một phần KP 11 phường An Bình; KP 6, 7 phường Long Bình; KP 3 phường Long Bình Tân