Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

19/9/2021

8:00 - 13:00

TBA Tân Phong 7-2 (Mất điện một phần KP 6, 7 phường Tân Phong)

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/9/2021

6:00 - 6:30

Một phần đường 1A, 2A, 3A, 9A, 12A, 16A, 17A KCN BH2

19/9/2021

6:00 - 6:30

Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần KP 3 phường Long Bình Tân. Một phần KP 7 phường Long Bình

19/9/2021

6:30 - 7:00

Một phần KP 3, 4, 5, 5A, 6, 7 phường Long Bình. Một phần KP 3, 3A phường Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

19/9/2021

6:30 - 7:00

Một phần đường 2A KCN BH2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

19/9/2021

6:30 - 7:00

Một phần khu phố Tân Cang, phường Phước Tân