Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

5/10/2021

5:45 - 6:45

Một phần KCN Biên Hòa 1

5/10/2021

6:00 - 17:00

Một phần KCN Biên Hòa 1

5/10/2021

16:00 - 17:00

Một phần KCN Biên Hòa 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

3/10/2021

7:30 - 16:30

K/h Nhựa TS Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

3/10/2021

8:30 - 10:30

Xã Mã Đà (trừ ấp 1, một phần ấp 2); xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

3/10/2021

8:00 - 16:45

Ấp 3 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

3/10/2021

6:00 - 6:30

Một phần đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2

3/10/2021

17:30 - 18:00

Một phần đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2