Điện lực Thống Nhất

6/8/2021

7:30 - 12:00

 Ấp Đông Kim, Võ Dõng 2, Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

Điện lực Trảng Bom

4/8/2021

8:30 - 13:00

 Một phần ấp 6 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

4/8/2021

8:30 - 13:00

 Một phần Hoà Bình, xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom

5/8/2021

8:00 - 15:00

 Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

5/8/2021

8:30 - 12:00

 Một phần ấp 6 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

5/8/2021

11:00 - 14:30

 Một phần ấp 1, ấp 2 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

6/8/2021

8:00 - 12:00

 Một phần ấp Hoà Bình, xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom