Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

9/1/2023

7:45 - 10:15

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

9/1/2023

10:15 - 12:45

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

9/1/2023

13:45 - 16:15

Ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2

10/1/2023

7:45 - 11:45

Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

9/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Hòa, Bình Tân, xã Xuân Phú

10/1/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp 2A, 3A xã Xuân Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

9/1/2023

7:30 - 15:30

Ấp Hiệp Thương, Hiệp Lợi, Hiệp Cường, TT Định Quán, huyện Định Quán

9/1/2023

8:30 - 13:30

Ấp 4 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

10/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp 5, 6 xã Trà Cổ

11/1/2023

7:30 - 15:30

Ấp 4, 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

11/1/2023

8:00 - 14:00

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

11/1/2023

9:00 - 13:30

Ấp 1, ấp 4, ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

10/1/2023

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Phước Bình; Xã Phước Thái, Xã Tân Hiệp

10/1/2023

9:00 - 10:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 3, phường Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

9/1/2023

6:00 - 17:00

Ấp 2 xã Xuân Quế

10/1/2023

6:30 - 11:00

Ấp Tân Lập, Chính Nghĩa, xã Nhân Nghĩa

10/1/2023

12:00 - 12:30

Ấp 1, 2, 3, 5, một phần ấp 4 xã Xuân Tây; Ấp Bể Bạc, Cọ Dầu 1, 2 xã Xuân Đông; Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây; Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông

10/1/2023

13:00 - 13:10

Ấp 7, 9, 10 xã Sông Ray; Ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ; Ấp 10 xã Xuân Tây; Ấp Suối Nhát, La Hoa, xã Xuân Đông

10/1/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Suối Cả, Hoàn Quân, Cẩm Tiên, Láng Lớn, Cẩm Sơn, Suối Sóc, xã Xuân Mỹ

10/1/2023

16:20 - 16:30

Ấp 7, 9, 10 xã Sông Ray; Ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ; Ấp 10 xã Xuân Tây; Ấp Suối Nhát, La Hoa, xã Xuân Đông

10/1/2023

17:00 - 17:30

Ấp 1, 2, 3, 5, một phần ấp 4 xã Xuân Tây; Ấp Bể Bạc, Cọ Dầu 1, 2 xã Xuân Đông; Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây; Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông

11/1/2023

6:00 - 17:00

Ấp 2 xã Xuân Quế

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

9/1/2023

7:00 - 12:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

9/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

9/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

9/1/2023

11:00 - 13:30

Một phần ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

9/1/2023

12:00 - 17:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

9/1/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

10/1/2023

7:00 - 12:00

Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

10/1/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

10/1/2023

12:00 - 17:00

Một phần ấp Bảo Vệ, một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền; một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

11/1/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

11/1/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

11/1/2023

11:30 - 15:00

Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

9/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 2 phường Long Bình Tân; Một phần KP 5, 5A phường Long Bình

10/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 5A, KP 7, 7A phường Long Bình; KP 3 phường Long Bình Tân. CS Ngô Thị Thu

11/1/2023

7:30 - 8:00

Một phần KP 1, 2 phường Long Bình

11/1/2023

7:30 - 11:00

Một phần KP 2, 2A, 8, 8A phường Long Bình

11/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 2 phường Long Bình

11/1/2023

10:30 - 11:00

Một phần KP 1, 2 phường Long Bình