Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

29/4/2022

7:30 - 12:20

Karaoke Đệ Nhất, phường 1

29/4/2022

13:30 - 17:00

Xưởng cơ khí HT, xã Tân Phú Đông