Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

14/01/2022

8:30 - 12:00

Trạm làng Tôr 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ayunpa

14/01/2022

7:30 - 12:30

Trạm Tân Phong, Tân Phong 2, Kim Năng, Kim Năng 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Păh

14/01/2022

8:00 - 11:00

TBA làng HDe (IYY)

19/01/2022

9:00 - 11:00

TBA làng Kon Sơ Lăng (IXT), TBA làng Kon Sơ Bai (IAE), TBA làng Kon Sơ Lăh (IAD), TBA xã Hà Tây (IXG), TBA ông Phạm Công Thiện, BQL rừng Hà Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đak Đoa

17/01/2022

11:00 - 12:30

TBA Konsơlốc Hà Đông, TBA Konmaiha Hà Đông, TBA Konđram Hà Đông, TBA UB xã Hà Đông, Konnak 2, TBA Konnak Hà Đông, Khu định canh Hà Đông, TBA làng Kon Yót

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

18/01/2022

8:00 - 11:00

TBA trạm C7-2P, TBA làng MiJet

18/01/2022

13:00 - 17:00

TBA làng Cúc 2, TBA làng O2 - 2P, TBA làng Bía-2P, TBA BQL rừng phòng hộ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

13/01/2022

8:00 - 9:00

TBA Ia Tôr 1

13/01/2022

14:00 - 15:00

TBA Hoà Bình

14/01/2022

8:00 - 12:00

TBA làng Lân, TBA làng Lân 2, TBA làng Pó, TBA UB Ia Kly, TBA làng Nú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Thiện

19/01/2022

7:30 - 8:00

Trạm Tà Lâm 2

19/01/2022

7:30 - 10:00

Trạm tổ DP 18

19/01/2022

8:00 - 12:00

Trạm Tà Lâm 2

19/01/2022

10:00 - 10:30

Trạm tổ DP 18

19/01/2022

12:00 - 12:30

Trạm Tà Lâm 2

19/01/2022

13:00 - 13:30

Trạm Cầu IaKe

19/01/2022

13:30 - 15:00

Trạm Cầu IaKe

19/01/2022

15:00 - 15:30

Trạm Cầu IaKe