Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

16/10/2023

7:00 - 16:30

TBA Nguyễn Nhạc

16/10/2023

7:45 - 15:45

Tổ 15 Yên Thế; Tổ 15 Yên Thế số 2; Kho K870; Kho đạn Z9; Đức Tân 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Khê

14/10/2023

13:00 - 13:45

Trạm Làng Gliếch; Thôn 2 xóm 4; Tân An 4-1; Vật tư; Đăk Pơ 1; An Thành; TT Đăk Pơ; Thôn 3 Đăk Pơ; Cầu 23; Đăk Pơ 2; Chí Công 2; Thôn 6 Đăk Pơ; UB TT Đăk Pơ; Tổ 2 TT Đăk Pơ; Vật tư 2; NLMT PV enrgry 1; NLMT TTC enrgry Toàn Cầu 1; NLMT ecomobi Toàn Cầu; NLMT Hanh Packaging; E 38; Viễn thông Đăk Pơ; NM đá Đăk Pơ; Mỏ đá An Thành; Mỏ đá An Thành số 2; NMG Tòng Tâm; NMG Hoàng Tiến; Mỏ đá An Thành số 3; NMCB nông sản Cư An

14/10/2023

13:00 - 17:15

Tân An; Đồng Chè; An Định; NLMT MTD; NLMT MTC; Gạch tuy nen An Cư

14/10/2023

16:30 - 17:15

Trạm Làng Gliếch; Thôn 2 xóm 4; Tân An 4-1; Vật tư; Đăk Pơ 1; An Thành; TT Đăk Pơ; Thôn 3 Đăk Pơ; Cầu 23; Đăk Pơ 2; Chí Công 2; Thôn 6 Đăk Pơ; UB TT Đăk Pơ; Tổ 2 TT Đăk Pơ; Vật tư 2; NLMT PV enrgry 1; NLMT TTC enrgry Toàn Cầu 1; NLMT ecomobi Toàn Cầu; NLMT Hanh Packaging; E 38; Viễn thông Đăk Pơ; NM đá Đăk Pơ; Mỏ đá An Thành; Mỏ đá An Thành số 2; NMG Tòng Tâm; NMG Hoàng Tiến; Mỏ đá An Thành số 3; NMCB nông sản Cư An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

14/10/2023

8:00 - 9:30

TBA Cơ quan cao su

14/10/2023

8:00 - 12:00

TBA Phù Cát 4; Bản Tân; UB Ia Phìn

14/10/2023

13:00 - 17:00

TBA Làng Sơ