Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

08/01/2022

8:00 - 16:30

Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

09/01/2022

8:00 - 16:30

Khu vực 3, phường V, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

06/01/2022

8:00 - 13:00

Ấp 3A thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

06/01/2022

9:00 - 12:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

08/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ

09/01/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Long Bình, thị xã Long Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

08/01/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 04, 05 xã Lương Tâm; Một phần ấp 08, 10, 11 xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ