Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

14/1/2023

6:00 - 16:30

Phường Hiệp Lợi; xã Tân Long; xã Long Thạnh

15/1/2023

6:00 - 17:00

Phường Hiệp Thành; phường Ngã Bảy; phường Lái Hiếu; xã Đại Thành; xã Tân Thành, TP Ngã Bảy. Xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp

16/1/2023

8:00 - 14:00

Khu vực 5, phường Hiệp Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

14/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần TT Cây Dương; xã Hòa Mỹ; xã Bình Thành; xã Thạnh Hòa; xã Hòa An; xã Hiệp Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

15/1/2023

7:00 - 16:30

Xã Vĩnh Viễn A; ấp 3, 4, 5, 11 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ