Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

16/10/2021

8:00 - 17:00

Phường 1, TP Vị Thanh

17/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Mỹ Hiệp 1, 2, 3, xã Tân Tiến; Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

17/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Hiệp 2, 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

13/10/2021

10:00 - 12:00

Ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

14/10/2021

10:00 - 12:00

Ấp 4A thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/10/2021

8:30 - 12:30

Xã Đông Phước, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

17/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Vĩnh Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

17/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3; 4 thị trấn Vĩnh Viễn (khu vực dọc sông Nước Đục) huyện Long Mỹ

18/10/2021

11:00 - 11:30

Ấp 1, 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

18/10/2021

11:45 - 12:15

Ấp 2, 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

18/10/2021

12:30 - 13:00

Ấp 5 xã Xà Phiên; Ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ