Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

16/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp 3 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Ba Liên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

16/9/2022

8:00 - 11:00

Lưới hạ áp trạm Kênh 4000 - 4. Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

16/9/2022

13:00 - 16:00

Lưới hạ áp trạm Kênh 4000 - 5. Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

16/9/2022

8:00 - 15:00

Ấp Xẻo Môn, Mỹ Thuận 1, Mỹ Thuận 2, Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

16/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Phú, TX Long Mỹ

17/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/9/2022

7:30 - 15:30

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

17/9/2022

7:30 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa An; Xã Phương Bình; Thị trấn Kinh Cùng