Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

19/7/2022

8:00 - 16:30

Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

18/7/2022

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

18/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Trị A, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/7/2022

7:00 - 17:00

TT Mái Dầm, huyện Châu Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

19/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp 04, 05 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ