Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

18/11/2022

8:00 - 17:00

KV 4 phường IV, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A       

18/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp So Đũa Lớn, So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

20/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần TT Cái Tắc; một phần xã Tân Phú Thạnh; một phần xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Một phần xã Tân Bình; một phần xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

20/11/2022

8:00 - 17:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

18/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

18/11/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình

19/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Búng Tàu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

18/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 1 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

18/11/2022

11:00 - 16:00

Một phần ấp 8 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ