Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

5/6/2022

8:00 - 17:00

Phường V, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

5/6/2022

7:30 - 16:30

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

6/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

7/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

7/6/2022

8:00 - 17:00

KV 6 phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

7/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Long B, ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

5/6/2022

8:00 - 15:00

Xã Xà Phiên; Lương Tâm; Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ

7/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

7/6/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ