Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

21/8/2022

8:00 - 13:00

Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

22/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

23/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

21/8/2022

6:00 - 17:00

Một phần thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/8/2022

8:00 - 15:00

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

22/8/2022

8:00 - 15:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

23/8/2022

8:00 - 15:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

22/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình