Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

9/9/2023

8:00 - 11:00

KV 3 phường 1, TP Vị Thanh

9/9/2023

8:00 - 15:00

KV 1, KV 6 phường 3, TP Vị Thanh

11/9/2023

8:00 - 15:00

Ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

11/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp 3 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

11/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bào Môn, xã Hòa An