Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

25/9/2022

7:30 - 17:00

Xã Vị Thanh; xã Vị Bình; xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

23/9/2022

7:30 - 16:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

23/9/2022

8:00 - 12:00

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

24/9/2022

8:00 - 11:00

Thị trấn 1000, huyện Châu Thành A

25/9/2022

8:00 - 12:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

24/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Cây Dương; xã Hiệp Hưng; xã Hòa An; xã Phương Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

25/9/2022

7:30 - 16:30

Thị trấn Vĩnh Viễn; xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ