Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

18/9/2023

8:00 - 15:00

Ấp 4 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

19/9/2023

8:00 - 15:00

Khu vực 1 phường V, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

17/9/2023

8:00 - 17:00

KV 3, KV 5 phường Ngã Bảy; phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy. Xã Tân Long; xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/9/2023

8:00 - 15:00

Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

17/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, TT Cây Dương; Một phần xã Phương Phú

18/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Thanh Hòa; xã Hòa Mỹ; xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

19/9/2023

7:30 - 16:30

Ấp 01, 09 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ