Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

25/11/2022

8:00 - 16:30

KV 5 phường V, TP Vị Thanh

25/11/2022

8:30 - 16:30

KV 5 phường IV, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

25/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

26/11/2022

7:00 - 16:00

KV 5 phường Hiệp Thành; Xã Tân Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

25/11/2022

8:00 - 13:00

Ấp 7 xã Hòa An; Ấp Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ