Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

28/8/2022

7:00 - 17:00

KV 3 phường VII, TP Vị Thanh

29/8/2022

8:00 - 16:30

Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

30/8/2022

8:00 - 15:00

Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

28/8/2022

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy  

30/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh