Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

31/5/2022

8:00 - 16:30

Phường 5, TP Vị Thanh. Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

30/5/2022

7:30 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

31/5/2022

7:30 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

31/5/2022

8:00 - 17:00

Khu vực 3, phường Lái Hiếu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/5/2022

8:00 - 17:00

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

30/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp 5 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ