Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

13/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

15/9/2023

8:00 - 12:00

Ấp 5 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

14/9/2023

8:30 - 11:00

Ấp Tầm Vu 1, Tầm Vu 2, Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

14/9/2023

8:30 - 15:00

Ấp Tầm Vu 1, Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

14/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành; ấp Sơn Phú 2, Sơn Phú 2A, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

13/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Hòa Long A, TT Kinh Cùng

15/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Hòa Hưng, TT Búng Tàu; Một phần ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình