Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

30/12/2022

8:00 - 16:00

Ấp 1 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/12/2022

7:00 - 17:00

Thị trấn Ngã Sáu; xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

30/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

30/12/2022

6:00 - 6:05

Ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Vĩnh Thuận Tây

30/12/2022

6:00 - 17:00

Ấp 1, ấp 3, ấp 7 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy