Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

3/10/2023

8:00 - 8:45

Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

3/10/2023

8:00 - 11:00

Ấp 1A, 2A xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

3/10/2023

9:00 - 9:45

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

3/10/2023

10:30 - 11:30

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

3/10/2023

13:00 - 13:45

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

3/10/2023

15:00 - 15:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

8:00 - 8:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

8:00 - 15:00

Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

4/10/2023

9:00 - 9:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

10:30 - 11:30

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

13:00 - 13:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

14:00 - 14:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

4/10/2023

15:00 - 15:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

8:00 - 8:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

8:00 - 15:00

Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

5/10/2023

9:00 - 9:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

10:30 - 11:30

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

13:00 - 13:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

14:00 - 14:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

5/10/2023

15:00 - 15:45

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

3/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh

3/10/2023

9:00 - 17:00

Ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh

4/10/2023

9:00 - 16:00

Ấp Cái Côn, xã Đại Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/10/2023

8:00 - 15:00

Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

3/10/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Hiệp Hưng; xã Hòa An; xã Phương Bình

3/10/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Lái Hiếu A, xã Hiệp Hưng; Một phần ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình

4/10/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

4/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 10 xã Vĩnh Viễn A (kênh Thanh Long – Thần Hổ) huyện Long Mỹ

5/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 10 xã Vĩnh Viễn A (kênh Thanh Long – Căn Cứ) huyện Long Mỹ