Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

9/5/2022

8:00 - 16:00

Xã Nhơn nghĩa A, huyện Châu Thành A

10/5/2022

8:00 - 16:00

Xã Nhơn nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

8/5/2022

7:30 - 17:00

Khu vực 4, phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy

8/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi B, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

10/5/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm Kim Huê

10/5/2022

13:00 - 16:30

Khách hàng trạm Châu Quốc Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/5/2022

9:00 - 14:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

9/5/2022

8:00 - 11:00

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

10/5/2022

11:30 - 13:30

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

9/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Phương Lạc, xã Phương Bình