Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

9/10/2021

7:00 - 17:00

Phường 1, TP Vị Thanh

10/10/2021

7:00 - 17:00

Phường 4, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

10/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

10/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Hiệp Hưng; thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

10/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp 9 xã Vị Trung; Ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

10/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3, 4 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

11/10/2021

11:00 - 12:00

Một phần ấp 9 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ