Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

12/6/2022

7:30 - 17:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

12/6/2022

7:30 - 17:30

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

13/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

14/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

12/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp Đông An, Đông An 1A, xã Đại Thành, Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

13/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 11 thị trấn Vĩnh Viễn; Một phần ấp 7 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/6/2022

7:30 - 17:00

TT Mái Dầm; Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

12/6/2022

8:00 - 12:00

TT Nàng Mau; xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

12/6/2022

8:00 - 13:00

Ấp 9, Vị Thắng

12/6/2022

8:00 - 14:00

Xã Vị Trung